M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Naučnoistraživački i razvojni projekti – Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet (2016. do 2020.)

 

Nacionalni (domaći) naučnoistraživački i razvojni projekti

Redni broj Naziv projekta Pozicija VF UNSA u projektu Izvor(i) finansiranja Period implementacije Voditelj / koordinator projekta
 
1 Escherichia coli: Biodiverzitet i antibiotska rezistencija sa javno-zdravstvenim implikacijama nosioc Vlada Kantona Sarajevo (MON KS) 2019. - 2020. Prof. dr. Emina Rešidbegović
2 Ekspresija gena toplinskog stresa kod autohtone bosanskohercegovačke ovce pramenke nosioc Vlada Kantona Sarajevo (MON KS) 2019. - 2020. Doc. dr. Amina Hrković-Porobija
3 Molekularna identifikacija i MLVA tipizacija brucela preživara  nosioc Vlada Kantona Sarajevo (MON KS) 2019. - 2020. Prof. dr. Maid Rifatbegović
4 Ispitivanje moždanog natriuretskog peptida kod radnih i sportskih konja poslije različitih tipova fizičkog opteraćenja nosioc Vlada Kantona Sarajevo (MON KS) 2019. - 2020. Doc. dr. Faruk Tandir
5 Istraživanje bubrežne portalne mikrocirkulacije kod kokoši nosioc Vlada Kantona Sarajevo (MON KS) 2019. - 2020. Prof. dr. Rizah Avdić
6 Standardizacija biohemijskih i hematoloških parametara bh autohtonog animalnog resursa "tornjaka" u cilju zaštite zdravlja i očuvanja pasmine nosioc Federalno ministarstvo obrazovanje i nauke (FMON) 2019. – 2020. Prof. dr. Amir Zahirović
7 Nabavka opreme - Monitor vitalnih funkcija iMEC8V, Mindray Anesteziološka jedinica WATO EX20Vet nosioc Vlada Kantona Sarajevo (MON KS) 2019. - 2020. Doc. dr. Alan Maksimović
8 Istraživanje uzročnika zaraznih i parazitarnih bolesti u krpeljima na području Kantona Sarajevo nosioc Vlada Kantona Sarajevo

2019.

Prof. dr. Jasmin Omeragić
9 Izrada strateškog projekta iz oblasti zaštite okoliša o značaju pravilnog odlaganja otpada u prevenciji oboljenja koja prenose komarci učesnik SMEDIA i Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 2019. -
10 Modernizacija opreme za permanentnu edukaciju studenata nosioc Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BIH (UNSA) 2019. Doc. dr. Amina Hrković-Porobija
11 Jačanje kapaciteta molekularno-bioloških istraživanja na Veterinarskom fakultetu nosioc Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BIH (UNSA) 2019. Prof. dr. Teufik Goletić
12 Istraživanje potencijala halogeniranog boroksina u tretmanu inducirane upalne reakcije kože na in vivo modelu pacova partner Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BIH 2018. - 2019. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Sarajevo
13 Istraživanje  kontaminiranosti tla i biljne vegetacije parazitima i razvojnim oblicima parazita na području Federacije BiH i mjere sanacije koordinator Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH 2018. - 2019. Prof. dr. Jasmin Omeragić
14 Inventarizacija, populacijski i zdravstveni status velikih zvijeri i drugih vrsta na području spomenika prirode "Skakavac" koordinator Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Bosne i Hercegovine 2017. - 2019. Prof. dr. Nihad Fejzić
15 Komparativna analiza hematoloških i biohemijskih parametara krvi pramenke i plemenitih pasmina ovaca u BiH nosioc Vlada Kantona Sarajevo (MON KS) 2018. - 2019. Prof. dr. Aida Hodžić
16 Monitoring parazitarnih oboljenja životinja u Kantonu Sarajevo nosioc Vlada Kantona Sarajevo 2018. Prof. dr. Jasmin Omeragić
17 Istraživanje parazita pasa i mačaka i kontaminiranosti tla i biljne vegetacije sa parazitima i razvojnim oblicima parazita na području Grada Sarajevo nosioc Grad Sarajevo 2018. Prof. dr. Jasmin Omeragić
18 E-Vet - web bazirana platforma za informiranje, veterinarsko savjetovanje, edukaciju i promociju odgovornog odnosa, držanja i veterinarske skrbi za unapređenje zdravlja i dobrobiti životinja nosioc Ministarstvo Civilnih poslova BiH i samofinanciranje 2018. Prof. dr. Nihad Fejzić
19 Prevalenca i učestalost mikrobioloških i hemijskih kontaminanata u internim kontrolama proizvođaća namirnica animalnog porijekla partner Vlada Kantona Sarajevo (Ministarstvo privrede) 2018. Prof. dr. Muhamed Smajlović
20 Uređenje i modernizacija male disekscione sale Katedre za anatomiju nosioc Fond za razvoj Univerziteta u Sarajevu 2018. Doc. dr. Faruk Tandir
21 Unaprijeđenje IT infrastrukture za potrebe nastave nosioc Fond za razvoj Univerziteta u Sarajevu 2018. Izmir Kovčić, dipl.vet
22 Analiza dinamike i značaja promjena nivoa proteina autne faze pasa  u hirurškoj traumi nosioc Vlada Kantona Sarajevo (MON KS) 2018. Doc. dr. Nejra Hadžimusić
23 Unapređenje reproduktivnih performansi goveda upotrebom hormonalnih protokola za sinhronizaciju estrusa i ovulacije nosioc Vlada Kantona Sarajevo (MON KS) 2018. Doc. dr. Benjamin Čengić
24 Popularizacija autohtonih vrsta domaćih životinja kroz edukativne radionice u osnovnim školama općine Centar - Sarajevo koordinator Općina Centar Sarajevo 2018. Prof. dr. Vedad Šakić
25 Ispitivanje mineralnih komponenata autohtonih sireva - Livanjskog i Travničkog (Vlašičkog) nosioc Vlada Kantona Sarajevo (MON KS) 2017. - 2018. Doc. dr. Amina Hrković-Porobija
26 FARMA II - Testing Samples from Suspicious Animals on Presence of Lumpy Skin Disease (LSD) and Bluetongue Disease (BT) koordinator i partner USAID i Vlada Kraljevine Švedske 2017. - 2018. Prof. dr. Teufik Goletić
27 Prevencija širenja infektivnih i parazitarnih bolesti zoonotskog tipa u populaciji napuštenih pasa na prostoru Kantona Sarajevo u 2018. godini koordinator Vlada Kantona Sarajevo 2017. - 2018. Prof. dr. Amir Zahirović
28 Studija o zbrinjavanju pasa lutalica na području općine Centar -Sarajevo koordinator Općina Centar 2017. - 2018. Prof. dr. Vedad Šakić
29 Projekat adaptacije prostorije za prijem i čekaonice klinike Veterinarskog fakulteta koordinator Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BIH 2017. Prof. dr. Amir Zahirović
30 Utvrđivanje kriterija zaraženosti pčelinjih zajednica s Nosema spp. s akcentom na trutove tokom i van reproduktivne sezone koordinator Vlada Kantona Sarajevo (MON KS) 2017. Doc. dr. Lejla Velić
31

Raširenost korištenja opojnih sredstava

u studentskoj populaciji na području FBiH

koordinator Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BIH 2017. Doc. dr. Amina Hrković-Porobija
32 Dokazivanje prisustva specifičnih antitijela u serumima pasa lutalica nakon primjenjene antirabične zaštite nosioc Vlada Kantona Sarajevo (MON KS) 2017. Doc. dr. Lejla Velić
33 Ispitivanje pristustva specifičnih antitijela za Brucella spp. kod svinja u farmskom uzgoju koordinator Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BIH 2017. Doc. dr. Lejla Velić
  Identifikacija Culicoides spp. u Federaciji BiH i njihov vektorski kapacitet za virus bolesti plavog jezika   Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 2017. Prof. dr. Jasmin Omeragić
34 Mjerenje radioaktivnosti u procesu proizvodnje i bližoj okolini TE Tuzla koordinator Termoelektrana Tuzla - Prof. dr. Nedžad Gradaščević
35 Mjerenje radioaktivnosti u procesu proizvodnje i bližoj okolini TE Tuzla koordinator Termoelektrana Kakanj - Prof. dr. Nedžad Gradaščević
36 Monitoring infektivnih i parazitarnih bolesti zoonotskog tipa u populaciji napuštenih pasa na prostoru Kantona Sarajevo nosioc Vlada Kantona Sarajevo 2016. – 2017. Prof. dr. Amir Zahirović
37 Zastupljenost i identifikacija Trichinella spp. s područja Kantona Sarajevo nosioc Vlada Kantona Sarajevo 2016. – 2017. Prof. dr. Jasmin Omeragić


Međunarodni naučnoistraživački i razvojni projekti (projekti čija realizacija je počela ili su pak završeni u periodu 2016. do 2020.)

Redni broj Naziv projekta Pozicija VF UNSA u projektu Izvor(i) finansiranja Period implementacije Voditelj / koordinator projekta
   
1 Further building of the national capacities and setting the standards for decreasing risk to public health due radon exposure (TC 2020-2021) partner IAEA 2020. - 2021. Prof. dr. Nedžad Gradaščević (koordinatori za VF UNSA)
2 COST Action CA18105 - Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance (RIBMINS) partner EC 2019. - 2023. Prof. dr. Davor Alagić i Doc. dr. Enida Članjak-Kudra (članovi UO)
3 MediLabSecure - One Health Network for the Prevention of Vector-borne Diseases Around the Mediterranean and Black Sea Regions partner EC/EU 2018. – 2021. Prof. dr. Hajrudin Beširović i prof. dr. Teufik Goletić
4 COST Action CA 17108 - Aedes Invasive Moquitoes (AIMS) partner EC 2018. – 2022. Prof. dr. Teufik Goletić i prof. dr. Almedina Zuko (članovi UO)
5 Strengthening State Infrastructure for Food and Animal Food Control, and Protection of Animal Health (BOH2016004 2018 (BOH5002) ). partner IAEA 2018. – 2019. Prof. dr. Nihad Fejzić (koordinator za VF UNSA)
6 Hematological parameters Pramenka sheep breed of Bosnia and Herzegovina partner Faculty of Landscape and Society, Norwegian University of Life Sciences (NMBU). 2018. – 2019. Prof. dr. Mensur Vegara
7 COST Action „Action FA1408 “ - A European Network for Foodborne Parasites (Euro-FBP) partner EU 2015. - 2019. Prof. dr. Jasmin Omeragić i prof. dr. Davor Alagić (članovi UO)
8 Ticks mapping in Bosnia and Herzegovina partner ECDC/EFSA 2017. - 2018. Prof. dr. Jasmin Omeragić (koordinator za BiH)
9 Canine Brucellosis Survey in Europi učesnik EU/EU Reference laboratory France 2018 Doc. dr. Lejla Velić (koordinator za BiH)
10 Combating unemployment through partnership of local actors - Entrepreneurship, rural development and agriculture - BGUE-B2015-22.020401-C8-ELARG – 2016. partner EU – IPA fond 2016. - 2018. Prof. dr. Edin Šatrović (koordinator za VF UNSA)
11 Contribution to implementation of CITES Convention in BiH. EuropeAid/137-042/DD/ACT/BA – 2016. partner EU – IPA fond 2016. - 2018. Prof. dr. Edin Šatrović i prof. dr. Teufik Goletić (koordinatori za VF UNSA)
12 Establishing Genetic Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoes (RER 5022). partner Joint FAO/IAEA 2016. - 2019. Prof. dr. Teufik Goletić (koordinator za VF UNSA)
13 VectorNet - European network for sharing data on the geographic distribution of arthropod vectors, transmitting human and animal disease agents partner EFSA/ECDC 2015. – 2018. Prof. dr. Almedina Zuko i prof. dr. Jasmin Omeragić (koordinatori za BiH)
14 COST Action FA 1404 – Improving current understanding and research for sustainable control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae (COREMI). partner EC 2015. - 2018. Prof. dr. Teufik Goletić i prof. dr. Aida Kustura (članovi UO)
15 COST Action TD1404 - Network for Evaluation of One Health (NEOH) partner EC i samofinanciranje 2014. - 2018. Prof. dr. Nihad Fejzić i doc. dr. Sabina Šerić-Haračić (članovi UO)
16 COST Action TD1303 - European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections (EURNEGVEC) partner EC 2013. – 2017. Prof. dr. Jasmin Omeragić i prof. dr. Adnan Jažić (članovi UO)