M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Postdiplomski studij je stalni oblik nastavno-naučne djelatnosti Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu putem kojeg se kandidati pripremaju i osposobljavaju za naučno-istraživački rad u određenim područjima (magisterij), te usvajanje i primjenu naučno utvrđenih činjenica i metoda iz određenih specijalnosti (specijalizacija i inovacije znanja).

Postdiplomska nastava na Fakultetu izvodi se u dva nivoa, i to:
- postdiplomski studij za sticanje naučnog stepena magistra veterinarskih nauka,
- postdiplomski studij za sticanje stručnog stepena specijaliste u određenoj oblasti veterinarske djelatnosti.

Postdiplomski studij na Fakultetu organizuje se iz naučnih i stručnih oblasti koje se na Fakultetu izučavaju kao matične, i to:

Zdravstvena zaštita životinja, u okviru koje se postiplomski studij izvodi po slijedećim smjerovima:
- Biomedicina
- Parazitologija i invazione bolesti sa epizootiologijom
- Mikrobiologija
- Zarazne bolesti životinja sa epizootiologijom
- Veterinarska epidemiologija i ekonomika

Uzgoj, reprodukcija, ishrana i ekonomika animalne proizvodnje, sa slijedećim smjerovima:
- Proizvodnja i zdravstvena zaštita u peradarstvu
- Fiziologija i patologija razmnažanja domaćih životinja
- Ekološko stočarstvo
- Klinička patologija, dijagnostika i terapija mesoždera i kućnih ljubimaca

Veterinarsko-zdravstveni nadzor i tehnologija proizvodnje, prerade i prometa namirnica, sa slijedećim smjerovima:
- Radijaciona zaštita animalne proizvodnje
- Higijena i tehnologija živežnih namirnica animalnog porijekla

Prema ukazanoj potrebi mogu se organizirati i drugi smjerovi čiji planovi i programi, nakon što prođu Zakonom i Pravilnikom utvrđenu proceduru usvajanja.