M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

Broj: 04-01-258- 15 /21

Sarajevo, 13.07.2021. godine

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija Univerzitetu u Sarajevu u akademsku 2021/2022. godinu, objavljenog 14. juna 2021. godine na oglasnoj ploči i web stranici Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i prvog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu Integriranog studija veterinarske medicine Veterinarskog Fakulteta, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata za upis u prvu godinu, te nakon bodovanja prijavljenih kandidata na osnovu općeg uspjeha i predmeta od značaja i nakon provedenog žalbenog roka na Preliminarnu rang listu i Odluke Vijeća Fakulteta sa  7. vanredne – elektronske sjednice broj: 04-01-258-14/21, donosimo

KONAČNU RANG LISTU PRIJAVLJENIH I PRIMLJENIH KANDIDATA PRVOG UPISNOG ROKA

za upis u prvu godinu integriranog studija veterinarske medicine (I i II ciklus) na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2021/2022. godini

Lista objavljena dana 13.07.2021. godine na oglasnim pločama Veterinarskog fakulteta i web stranici www.vfs.unsa.ba

 

Kategorija: Oglasna ploča SS