M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

- Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu - doktorski studij

 

Uvjeti upisa na studij

Naziv studijskog programa je Doktorski studij „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“. Studij pripada naučnom području Biomedicina i zdravstvo, te naučnom polju Veterinarskih nauka.

Na studij se pod jednakim uvjetima mogu upisati kandidati iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji imaju minimum 300 ECTS studijskih bodova, odnosno kandidati koji su završili univerzitetski studij veterinarske medicine, postdiplomski studij po prethodnom sistemu studiranja te ekvivalentne univerzitetske studije na drugim srodnim fakultetima iz grupacija medicinskih, biotehničkih i prirodnih nauka.

Obavezno je poznavanje engleskog jezika na nivou koji omogućava komunikaciju govorom i pisanjem, praćenje naučne i nastavne literature, pisanje naučnih radova i upotrebu kompjuterskih programa.

Ostali elementi bitni za rangiranje kandidata u prijemnom postupku i način njihovog vrednovanja prikazani su u Tabeli 1.

 

doktorski studij tabela 1

 

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (prečišćeni tekst) i Pravilima studiranja za treći cikuls studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija će posebnom Odlukom, a u cilju promocije mobilnosti i u skladu sa principima Evropskog prostora visokog obrazovanaja, obezbjediti prohodnost i priznavanje ECTS studijskih bodova stečenih kroz druge formalne oblike univerzitetskog obrazovanja (specijalizacija, master studij, magistarski studij).

Opis studija

Studijski program po kojem se ustrojava predloženi doktorski studij „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ sastoji se od:

 • organizirane nastave,
 • neposrednog, individualnog, naučno-istraživačkog rada studenta na izradi, pisanju i odbrani doktorske disertacije uz superviziju mentora;
 • izbornih istraživačkih aktivnosti.

U primjeni Evropskog sistema prijenosa bodova (ECTS) u Prijedlogu doktorskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“, uvažavamo principe Evropskog prostora visokog obrazovanja, da rad potreban za savladavanje jedne akademske godine studija iznosi 60 ECTS studijskih bodova. U skladu s tim, za završetak studija i svih propisanih obaveza tokom 3 godine, svaki student stiče ukupno 180 ECTS studijskih bodova.

Ritam studiranja i obaveze studenata

Ritam studiranja i obaveze studenata kojistudiraju u punom radnom vremenu su:

1. Student prilikom upisa na doktorski studij zaključuje sa Univerzitetom ugovor o studiranju kojim se bliže utvrđuju njihova međusobna prava i obaveze i visina školarine. Za proceduru upisa odgovorna je Komisija za upis studenata, koju imenuje Vijeće doktorskog studija. Student u I semestru, u dogovoru sa akademskim savjetnikom iz reda izabranih nastavnika angažovanih na realizaciji studija, vrši odabir odgovarajućih izbornih predmeta, te sluša i polaže obavezne predmete.

2. Početkom II semestra student bira oblast istraživačke teme, definiše užu oblast doktorske teze i okvirni koncept teme, te pohađa nastavu i polaže izborne predmete.

3. U toku III semestra studija student prijavljuje prijedlog teme doktorske disertacije Vijeću doktorskog studija. Vijeće doktorskog studija obrazuje Komisiju za razmatranje prihvatljivosti i odbranu prijedloga teme i određuje nastavnika (supervizora) koji će usmjeravati studenta kod pripreme projekta doktorske disertacije. Mentora/supervizora predlaže student, u konsultaciji sa akademskim savjetnikom. Student je dužan da do početka IV semestra izradi i pristupi odbrani projekta doktorske disertacije. Za navedenu proeduri odgovorna je Komisija za razmatranje i odbranu prijedloga teme.

4. Nakon pozitivnog izvještaja Komisije za razmatranje prijedloga i odbrane teme i odluke Vijeća doktorskog studija, student prijavljuje temu doktorske disertacije. Na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća (NNV) Veterinarskog fakulteta u Sarajevu (VFS) i Senata Univerziteta u Sarajevu (UNSA) donosi odluku o formiranju Komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije i kandidata. Nakon pozitivnog izvještaja Komisije koji odobravaju NNV VFS i Senat UNSA, student ima pravo prijaviti radnu verziju doktorske disertacije sekretaru Vijeća doktorskog studija najkasnije do kraja V semestra, a nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja mentora i Vijeća doktorskog studija.

5. Kada student dostavi izrađenu radnu verziju doktorske disertacije, NNV VFS predlaže Senatu UNSA Komisiju za ocjenu doktorske disertacije. Nakon dobivene saglasnosti za Komisiju, mentor je dužan u periodu kraćem od mjesec dana zakazati prezentaciju radne verzije doktorske disertacije. Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči organizacione jedinice i Univerziteta. Student vrši prezentaciju izrađene radne verzije doktorske disertacije pred Komisijom za ocjenu doktorske disertacije (radna verzija), sekretarom Vijeća, zapisničarom, kao i nastavnicima iz oblasti iz koje se brani doktorat. Komisija sačinjava izvještaj koji sadrži ocjenu prezentacije rezultata rada na doktorskoj disertaciji i u roku od 45 dana isti dostavlja Vijeću studija.

6. Po prijemu izvještaja Komisije, organizaciona jedinica Univerziteta odnosno Univerzitet, objavljuje na svojoj oglasnoj ploči i web stranici, te u medijima da se izvještaj Komisije i korigovana radna verzija doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti. Radna verzija doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana. Eventualne primjedbe i sugestije javnosti razmatra Komisija za ocjenu rada doktorske disertacije (radna verzija) i u roku od 15 dana iste dostavlja Vijeću studija. Po isteku roka, NNV VFS razmatra izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije i dostavljene primjedbe od strane javnosti, te predlaže Senatu UNSA da se prijedlog doktorske disertacije prihvati, odbije ili vrati na dopunu, odnosno izmjeni. U slučaju da NNV VFS prihvati prijedlog doktorske disertacije, kandidat je dužan da u roku od 30 dana od prijema odluke NNV VFS pripremi finalnu verziju disertacije i dostavi je u 10 primjeraka (najmanje pet primjeraka u tvrdom uvezu i pet u elektronskom formatu).

7. Na prijedlog NNV VFS Senat UNSA donosi odluku o imenovanu Komisije za odbranu doktorske disertacije. Javna odbrana se      organizuje najkasnije 30 dana od dana imenovanja Komisije. Komisija za odbranu doktorske disertacije podnosi NNV VFS i Senatu UnSa izvještaj o toku i rezultatu odbrane doktorske disertacije. Doktorska disertacija je javna i može se objaviti nakon odbrane.

Popis predmeta i njihova bodovna vrijednost

Svaki student mora upisati, slušati i polaganjem ispita steći svih 27,0 ECTS studijskih bodova iz obaveznih predmeta (Tabela 1.). Cilj obaveznih predmeta trećeg ciklusa studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu je sticanje temeljnih naučnih vještina, znanja i stavova neophodnih za istraživački rad u naučnom području Biomedicinea i zdravstvo. Svrha baveznih predmeta je teorijsko i praktično osposobljavanje studenata kao preduvjet za uspješno savladavanje doktorskog studija i obrazovanje za naučnoistraživački rad.

Tabela 1. Obavezni predmeti

Šifra predmeta

Naziv predmeta

DVN-O-01-01-01

Epidemiološke metode i biostatistika u veterinarskoj medicini

DVN-O-01-01-02

Metodologija   istraživanja u veterinarskoj medicini

DVN-O-01-01-03

Pisanje i prezentacija naučnog djela

DVN-O-01-01-04

Regulacija životnih procesa i funkcija

Svaki student je obavezan sa liste izbornih predmeta (Tabela 2.) steći preostale bodove predviđene za organiziranu nastavu. Prema tome, dužan je upisati, slušati i polagati ispite iz izborne nastave u vrijednosti od 18,0 ECTS studijskih bodova (45,0 – 27,0 = 18,0 ECTS).

Cilj izbornih predmeta je rješavanje specifičnih metodoloških i/ili sadržajnih naučnih pitanja vezanih uz naučnoistraživački rad studenta na odabranoj istraživačkoj temi. S liste ponuđenih izbornih predmeta student će, u dogovoru sa akademskim savjetnikom, slobodno izabrati one koji su bliski metodologiji i/ili sadržaju istraživačke teme doktorskog rada.

LISTA IZBORNIH PREDMETA U OKVIRU NPP TREĆEG CIKLUSA STUDIJA ZA STUDIJSKU 2019/2020. GODINU

Šifra predmeta Naziv predmeta Nosilac predmeta Učesnici u nastavi
DVN-I-01-02-01 Parazitske bolesti uzrokovane helmintima Prof. dr. Adnan Jažić

Prof. dr. Almedina Zuko

Prof. dr. Jasmin Omeragić

DVN-I-01-02-02 Parazitske bolesti uzrokovane arahnidama i insektima Prof. dr. Almedina Zuko

Prof. dr. Adnan Jažić

Prof. dr. Jasmin Omeragić

DVN-I-01-02-03 Parazitske bolesti uzrokovane protozoama Prof. dr. Jasmin Omeragić

Prof. dr. Adnan Jažić

Prof. dr. Almedina Zuko

DVN-I-01-02-04 Bolesti akvatičnih životinja Prof. dr. Adnan Jažić

Prof. dr. Almedina Zuko

Prof. dr. Jasmin Omeragić

Prof. dr. Hajrudin Beširević

Prof. dr. Ćazim Crnkić

DVN-I-01-02-05 Analiza rizika u međunarodnoj trgovini poljoprivrednim proizvodima Prof. dr. Nihad Fejzić Doc. dr. Sabina Šerić – Haračić
DVN-I-01-02-06 Primjenjena epidemiologija i surveillance sistemi Prof. dr. Nihad Fejzić Doc. dr. Sabina Šerić – Haračić
DVN-I-01-02-07 Međunarodna trgovina, zdravlje životinja i sigurnost hrane Prof. dr. Nihad Fejzić Doc.dr. Sabina Šerić – Haračić
DVN-I-01-02-08 Metode ekonomske analize u zdravlju i proizvodnji životinja Prof. dr. Nihad Fejzić Doc. dr. Sabina Šerić – Haračić
DVN-I-01-02-09 Primjenjena etologija i dobrobit životinja Prof. dr. Abdulah Gagić

Prof. dr. Aida Kustura

Mr. sc. Ajla Ališah

DVN-I-01-02-10 Stočarska proizvodnja i kvalitet najvažnijih faktora životne sredine Prof. dr. Abdulah Gagić

Prof. dr. Aida Kustura

Mr. sc. Ajla Ališah

DVN-I-01-02-11 Mjere sanitacije kao pretpostavka zdravstvene i okolinske profilakse Prof. dr. Abdulah Gagić

Prof. dr. Aida Kustura

Mr. sc. Ajla Ališah

DVN-I-01-02-12 Bakterijske bolesti peradi/ptica Prof. dr. Emina Rešidbegović

Prof. dr. Abdulah Gagić

Prof. dr. Teufik Goletić

DVN-I-01-02-13 Oboljenja peradi/ptica sa zoonotskim implikacijama Prof. dr. Emina Rešidbegović

Prof. dr. Abdulah Gagić

Prof. dr. Teufik Goletić

Prof. dr. Aida Kustura

DVN-I-01-02-14 Ishrana životinja u proizvodnji funkcionalne hrane Prof. dr. Ćazim Crnkić

Prof. dr. Aida Kavazović

Jasmin Katica, dipl. vet.

DVN-I-01-02-15 Zdravstveni i proizvodni aspekti ishrane preživara Prof. dr. Ćazim Crnkić

Prof. dr. Aida Kavazović

Jasmin Katica, dipl. vet.

DVN-I-01-02-16 Kontaminanti stočne hrane u lancu ishrane Prof. dr. Aida Kavazović

Prof. dr. Ćazim Crnkić

Jasmin Katica, dipl. vet.

DVN-I-01-02-17 Molekularne metode u dijagnostici nasljednih bolesti Prof. dr. Dunja Rukavina Prof. dr. Teufik Goletić
DVN-I-01-02-18 Veterinarsko javno zdravstvo Prof. dr. Faruk Čaklovica

Prof. dr. Almedina Zuko,

Prof. dr. Muhamed Smajlović,

Prof. dr. Davor Alagić,

Prof. dr. Nihad Fejzić,

Prof. dr. Maid Riftbegović,

Prof. dr. Abdulah Gagić,

Doc. dr. Kenan Čaklovica,

Doc. dr. Enida Članjak -Kudra

DVN-I-01-02-19 Zoonoze Prof. dr. Almedina Zuko

Prof. dr. Teufik Goletić

Prof. dr. Nihad Fejzić

Prof. dr. Jasmin Omeragić

Prof. dr. Adnan Jažić

Doc. dr. Amer Alić

DVN-I-01-02-20 Komparativna histologija reproduktivnih organa ženki domaćih životinja Prof. dr. Amela Katica

Prof. dr. Rizah Avdić

Prof. dr. Nadžida Mlaćo

Profesor emeritus dr. Lejla Saračević

DVN-I-01-02-21 Bolesti pasa i mačaka Prof. dr. Amir Zahirović Doc. dr. Denis Čamo
DVN-I-01-02-22 Hirurgija mekih tkiva Prof. dr. Selma Filipović Doc. dr. Alan Maksimović
DVN-I-01-02-23 Hirurgija koštanog sistema Prof. dr. Selma Filipović Doc. dr. Alan Maksimović
DVN-I-01-02-24 Veterinarska radiološka dijagnostika Prof. dr. Hrvoje Milošević Doc. dr. Dženita Hadžijunuzović-Alagić
DVN-I-01-02-25 Laboratorijska dijagnostika oboljenja pasa i mačaka Prof. dr. Amir Zahirović

Doc. dr. Denis Čamo

Prof. dr. Atifa Ajanovic

DVN-I-01-02-26 Molekularne tehnike u dijagnostici zaraznih i parazitarnih bolesti Prof. dr. Teufik Goletić

Prof. dr. Dunja Rukavina

Prof. dr. Aida Kustura

Prof. dr. Zinka Maksimović

Prof. dr. Maid Rifatbegović

Amira Koro, DVM

DVN-I-01-02-27 Uzgoj konja i konjički sport Prof. dr. Velija Katica

Prof. dr. Vedad Šakić

Prof. dr. Almira Softić

Mr. sc. Maja Varatanović

DVN-I-01-02-28 Uzgoj i zaštita autohtonih vrsta životinja sa osnovama zooekologije Prof. dr. Velija Katica

Prof. dr Vedad Šakić

Prof. dr. Almira Softić

Doc. sc. Maja Varatanović

DVN-I-01-02-29 Biohemija makromolekula Prof. dr. Atifa Ajanović Ivona Alilović, DVM
DVN-I-01-02-30 Veterinarska Klinička endokrinologija Prof. dr. Tarik Mutevelić

Prof. dr. Nazif Varatanović

Doc. dr. Benjamin Čengić

DVN-I-01-02-31 Andrologija domaćih životinja Prof. dr. Tarik Mutevelić Prof. dr. Nazif Varatanović Doc. dr. Benjamin Čengić
DVN-I-01-02-32 Biohemijski pokazatelji funkcionalnog oštećenja jetre krava Doc. dr. Amina Hrković-Porobija

Prof. dr. Aida Hodžić

Prof. dr. Amir Zahirović

Doc. dr. Nejra Hadžimusić

DVN-I-01-02-33 Klinička hematologija pasa i mačaka Prof. dr. Amir Zahirović

Doc. dr. Nejra Hadžimusić

Doc. dr. Muhamed Katica

Doc. dr. Amina Hrković-Porobija

DVN-I-01-02-34 Šok – progresivno pogoršanje mikrocirkulacije Prof. dr. Aida Hodžić Mr. sc. Eva Pašić Juhas
DVN-I-01-02-35 Modifikacija sastava i kvaliteta animalnih proizvoda Prof. dr. Aida Hodžić

Prof. dr. Ćazim Crnkić

Prof. dr. Davor Alagić

Doc. dr. Amina Hrković

DVN-I-01-02-36 Probavni i resorptivni kapaciteti domaćih preživara Prof. dr. Aida Hodžić Doc. dr. Amina Hrković-Porobija
DVN-I-01-02-37 Specifičnosti metabolizma domaće peradi Prof. dr. Aida Hodžić Prof. dr. Aida Kavazović
DVN-I-01-02-38 Mikrobiologija namirnica animalnog porijekla Prof. dr. Muhamed Smajlović

Prof. dr. Faruk Čaklovica,

Prof. dr. Davor Alagić,

Doc. dr. Kenan Čaklovica, Doc. dr. Enida Članjak - Kudra

DVN-I-01-02-39 Veterinarsko-sanitarni nadzor i tehnologija proizvodnje, prerade i prometa namirnica animalnog porijekla Prof. dr. Faruk Čaklovica

Prof.dr. Muhamed Smajlović, Prof. dr. Davor Alagić,

Prof. dr. Jasmina Đeđibegović,

Doc. dr. Kenan Čaklovica, Doc. dr. Enida Članjak - Kudra

DVN-I-01-02-40 Nekonvencionalna animalna proizvodnja Prof. dr. Faruk Čaklovica

Prof. dr. Muhamed Smajlović, Prof. dr. Davor Alagić,

Doc .dr. Kenan Čaklovica, Doc. dr. Enida Članjak - Kudra

DVN-I-01-02-41 Veterinarska legislativa u javnom zdravstvu Prof. dr. Edin Šatrović Mr. sc. Lejla Šatrović
DVN-I-01-02-42 Patologija konja Prof. dr. Hajrudin Beširović

Prof. dr. Senad Prašović

Doc. dr. Amer Alić

DVN-I-01-02-43 Patologija divljih životinja Prof. dr. Hajrudin Beširović

Prof. dr. Senad Prašović

Doc. dr. Amer Alić

DVN-I-01-02-44 Patologija farmskih životinja Prof. dr. Hajrudin Beširović

Prof. dr. Senad Prašović

Doc. dr. Amer Alić

DVN-I-01-02-45 Patologija pasa i mačaka Prof. dr. Senad Prašović Prof. dr. Hajrudin Beširović Doc. dr. Amer Alić
DVN-I-01-02-46 Patologija ptica Prof. dr. Senad Prašović Prof. dr. Hajrudin Beširović Doc. dr. Amer Alić
DVN-I-01-02-47 Patomorfologija zonoza i bolesti koje se suzbijaju prema Zakonu o veterinarstvu sa OIE liste A i B Prof. dr. Hajrudin Beširović

Prof. dr. Dušan Lalošević

Prof. dr. Senad Prašović

Doc. dr. Amer Alić

DVN-I-01-02-48 Forenzika Prof. dr. Edin Šatrović

Prof. dr. Senad Prašović

Prof. dr. Teufik Goletić

Mr. sc. Lejla Šatrović

DVN-I-01-02-49 Klinička bakteriologija Prof. dr. Maid Rifatbegović

Prof. dr. Šemso Pašić

Prof. dr. Behija Dukić

Prof .dr. Zinka Maksimović

DVN-I-01-02-50 Mikoplazmologija Prof. dr. Maid Rifatbegović

Prof. dr. Šemso Pašić;

Prof. dr. Zinka Maksimović

DVN-I-01-02-51 Molekularne metode u mikrobiologiji Prof. dr. Zinka Maksimović

Prof. dr. Maid Rifatbegović

Prof. dr. Teufik Goletić

DVN-I-01-02-52 Primjena kvantitativne, populacione i molekularne genetike u  unapređenju proizvodnje i zdravlja domaćih životinja Prof. dr. Almira Softić 

Prof. dr. Velija Katica,

Prof. dr. Vedad Šakić,

Mr. sc. Maja Varatanović

DVN-I-01-02-53 Biocidna i biostatska sredstva Prof. dr. Aida Kustura

Prof. dr. Teufik Goletić

Prof. dr. Abdulah Gagić

Prof. dr. Emina Rešidbegović

DVN-I-01-02-54 Bolesti ptica virusne etiologije Prof. dr. Teufik Goletić

Prof. dr. Aida Kustura

Prof. dr. Abdulah Gagić

Prof. dr. Emina Rešidbegović

Amira Koro, DVM

DVN-I-01-02-55 Procjena radijacionog rizika u animalnoj proizvodnji Prof. dr. Nedžad Gradaščević

Prof. dr. Davorin Samek,

Profesor emeritus dr. Lejla Saračević

DVN-I-01-02-56 Komparativna morfologija genitalnih organa životinja Prof. dr. Rizah Avdić

Prof. dr. Amela Katica

Prof. dr. Nadžida Mlaćo

Doc. dr. Faruk Tandir

Doc. dr. Pamela Bejdić

Dr. sc. Nedžad Hadžiomerović

 

 

Zvanje koje se dodjeljuje okončanjem studija

Uspješnim završetkom trećeg ciklusa studija osiguravaju se pretpostavke i pravo na sticanje diplome, akademske titule i naučnog zvanja doktora nauka, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Pravilnikom o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo.

Akademska titula i naučno zvanje koji se stiče završetkom doktorskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ je: „Doktor veterinarskih nauka

Nakon završetka trećeg ciklusa studija student je teorijski i praktično osposobljen i kompetentan za obavljanje samostalnog naučno-istraživačkog rada iz naučnog polja Veterinarske nauke.

PARTNERSKE INSTITUCIJE VETERINARSKOG FAKULTETA

- Fakulteti

 1. Colorado State University – Veterinary Medicine & Biomedical Sciences
 2. University of Florida – College of Veterinary Medicine
 3. The University of Veterinary Medicine Hanover
 4. Istanbul University – Veterinary Faculty
 5. Norwegian School of Veterinary Science
 6. University of Debrecen – Institute of Animal Science and Biotechnology and Nature Conservation
 7. Univerzitet u Ljubljani – Veterinarski fakultet
 8. Sveučilište u Zagrebu – Veterinarski fakultet
 9. Univerzitet u Beogradu – Fakultet veterinarske medicine
 10. Univerzitet „St.Ciril i Metodije“ - Fakultet veterinarske medicine Skopje
 11. Poljoprivredni faklutet u Novom Sadu – Departman za Veterinarsku medicinu

- Institucije

 1. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine
 2. Hrvatski Veterinarski institut - Zagreb
 3. Veterinarski zavod – Bihać
 4. Veterinarski zavod – Tuzla
 5. Veterinarski institut „Dr Vaso Butozan“ - Banja Luka