M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

NASTAVNI PLAN I PROGRAM INTEGRIRANOG STUDIJA

VETERINARSKE MEDICINE

PRVI I DRUGI CIKLUS

Početak primjene 2018/2019.

GODINA 3.

SEMESTAR V

  P R E D M E T S A T I   N A S T A V E

∑h/

studijski rad

ECTS

Pred. Semi. Vježbe

∑h/

Sedmi.

∑h/

Seme.

1. Veterinarska mikrobiologija s imunologijom II 3 - 2 5 75 150 5,0
2. Specijalna veterinarska patologija 3 1 5 9 135 240 8,0
3. Patološka fiziologija domaćih životinja II 2 - 3 5 75 150 5,0
4. Invazione bolesti životinja 3 - 3 6 90 180 6,0
5. Veterinarska farmakologija i toksikologija I 3 - 3 6 90 180 6,0
  UKUPNO 13 2 16 31 465 900 30,0

GODINA 3.

SEMESTAR VI

  P R E D M E T S A T I   N A S T A V E

∑h/

studijski rad

ECTS

Pred. Semi. Vježbe

∑h/

Sedmi.

∑h/

Seme.

1. Etologija 1 - 1 2 30 60 2,0
2. Veterinarska farmakologija i toksikologija II 3 - 2 5 75 150 5,0
3. Unutrašnje bolesti kopitara, mesojeda i svinja sa propedeutikom I 2 - 3 5 75 150 5,0
4. Unutrašnje bolesti preživara i kunića sa propedeutikom I 2 - 3 5 75 150 5,0
5. Fiziologija i patologija razmnažanja domaćih životinja I 2 - 2 4 60 105 3,5
6. Porodiljstvo i bolesti vimena I 2 - 2 4 60 105 3,5
7. Hirurgija sa onihologijom i oftalmologijom I 2 - 3 5 75 150 5,0
8. Izborni predmet 0,5 - 0,5 1 15 30 1,0
  UKUPNO 14,5 - 16,5 31 465 900 30,0

Izborni predmeti (bira se jedan):

  1. Akvaristika
  2. Farmakognozija
  3. Akvakultura

 

OBAVEZNA I PREPORUČENA LITERATURA

OBLICI I STRUKTURA BODOVANJA