M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

NASTAVNI PLAN I PROGRAM INTEGRIRANOG STUDIJA

VETERINARSKE MEDICINE

PRVI I DRUGI CIKLUS

Početak primjene 2018/2019.

GODINA 2.

SEMESTAR III

  P R E D M E T S A T I   N A S T A V E

∑h/

studijski rad

ECTS

Pred. Semi. Vježbe

∑h/

Sedmi.

∑h/

Seme.

1. Veterinarska histologija sa embriologijom 3 1 3 7 105 225 7,5
2. Fiziologija domaćih životinja I 4 - 3 7 105 225 7,5
3. Stočarstvo sa biostatistikom u veterinarskoj medicini II 2 - 2 4 60 135 4,5
4. Opća ishrana životinja 4 - 3 7 105 225 7,5
5. Zoohigijena i profilaksa oboljenja životinja I 1 - 1 2 30 60 2,0
6. Izborni predmet 0,5 - 0,5 1 15 30 1,0
  UKUPNO 14,5 1 12,5 28 420 900 30,0

Izborni predmeti (bira se jedan):

  1. Laboratorijske životinje i osnovi laboratorijske tehnike
  2. Dentalna morfologija životinja
  3. Kinologija i felinologija

GODINA 2.

SEMESTAR IV

  P R E D M E T S A T I   N A S T A V E

∑h/

studijski rad

ECTS

Pred. Semi. Vježbe

∑h/

Sedmi.

∑h/

Seme.

1. Fiziologija domaćih životinja II 4 1 2 7 105 195 6,5
2. Primijenjena ishrana životinja 2 - 2 4 60 120 4,0
3. Veterinarska mikrobiologija s imunologijom I 2 - 2 4 60 120 4,0
4. Opća veterinarska patologija 2 - 3 5 75 150 5,0
5. Patološka fiziologija domaćih životinja I 2 - 2 4 60 120 4,0
6. Veterinarska parazitologija 3 - 3 6 90 165 5,5
7. Izborni predmet 0,5 - 0,5 1 15 30 1,0
  UKUPNO 15,5 1 14,5 31 465 900 30,0

Izborni predmeti (bira se jedan):

  1. Morfofiziologija domaće peradi
  2. Higijena i sigurnost hrane za životinje
  3. Golubarstvo

 

OBAVEZNA I PREPORUČENA LITERATURA

OBLICI I STRUKTURA BODOVANJA