M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

NASTAVNI PLAN I PROGRAM INTEGRIRANOG STUDIJA

VETERINARSKE MEDICINE

PRVI I DRUGI CIKLUS

Početak primjene 2018/2019.

GODINA 1.

SEMESTAR I

  P R E D M E T S A T I   N A S T A V E

∑h/

studijski rad

ECTS

Pred. Semi. Vježbe

∑h/

Sedmi.

∑h/

Seme.

1. Biofizika u veterinarskoj medicini 3 - 2 5 75 150 5,0
2. Biologija u veterinarskoj medicini 3 - 2 5 75 150 5,0
3. Veterinarska biohemija I 3 - 2 5 75 180 6,0
4. Anatomija domaćih životinja I 4 - 6 10 150 300 10,0
5. Uvod i historijat veterinarstva 1 - - 1 15 60 2,0
6. Sociologija 2 - - 2 30 60 2,0
  UKUPNO 16 - 12 28 420 900 30,0

GODINA 1.

SEMESTAR II

  P R E D M E T S A T I   N A S T A V E

∑h/

studijski rad

ECTS

Pred. Semi. Vježbe

∑h/

Sedmi.

∑h/

Seme.

1. Veterinarska biohemija II 4 - 3 7 105 210 7,0
2. Anatomija domaćih životinja II 4 - 6 10 150 300 10,0
3. Molekularna biologija i biotehnologija 1 - 1 2 30 90 3,0
4. Stočarstvo sa biostatistikom u veterinarskoj medicini I 3 - 2 5 75 150 5,0
5. Engleski jezik u vet. medicini 2 - 2 4 60 120 4,0
6. Izborni predmet 0,5 - 0,5 1 15 30 1,0
  UKUPNO 14,5 - 14,5 29 435 900 30,0

Izborni predmeti (bira se jedan):

  1. Uzgoj i zaštita autohtonih vrsta životinja sa osnovama zooekologije
  2. Uzgoj konja i konjički sport
  3. Uzgoj i proizvodnja kunića i krznaša

 

OBAVEZNA I PREPORUČENA LITERATURA

OBLICI I STRUKTURA BODOVANJA