M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Prema strateškoj orijentaciji jačanja poveznica Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa veterinarskim fakultetima država u regionu, po stvorenim uslovima za međunarodna putovanja organizirana je posjeta Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani u periodu 28.-30.6.2021. Delegaciju Veterinarskog fakulteta Sarajevo je predvodio prof. dr. Muhamed Smajlović – dekan, u pratnji prodekana za međunarodnu saradnju, naučnoistraživački rad i osiguranje kvaliteta. Domaćini delegaciji bili su prof. dr. Andrej Kirbiš – dekan te prodekani i šefovi klinika Fakulteta u Ljubljani.

Tokom posjete konkretizirani su koraci ka nastavku ranije uspostavljenih aktivnosti odloženih ili usporenih zbog uslova COVID 19 pandemije te dogovoreni novi oblici saradnje sa realizacijom u skorom periodu. Izmjenjena su iskustva rada u pandemijskim uslovima kako u vezi sa nastavom, tako i za druge djelatnosti koje oba Fakulteta obavljaju. Naročito korisno je bilo preneseno iskustvo nedavne akreditacijske vizitacije Veterinarskom fakultetu u Ljubljani od strane ekspertnog tima EAEVE-a, kao i uspjesi i izazovi Veterinarskog fakulteta u Sarajevu kao aktera zvaničnog odgovora na COVID 19. Pozitivna očekivanja obogaćivanja saradnje i produbljivanja odnosa podupire i izbor novog dekana Veterinarskog fakulteta u Ljubljani, prof. dr. Brede Jakovac Strajn, kao i novoizabranog rektora Univerziteta u Ljubljani prof. dr. Gregora Majdiča sa stupanjem na dužnost u oktobru 2021. godine, a inače ranijih prodekana u administraciji dekana Kirbiša.

ljubljana1ljubljana2  

Kategorija: Vijesti