M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Prepoznavanjem skorijih međunarodnih, interdisciplinarnih i naučnoistraživačkih iskoraka Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, iniciran je sastanak i posjeta našem Fakultetu od strane gospođe Suzane Palaske, direktorice Ureda za međunarodne programe Koledža za poljoprivredne, prehrambene i ekološke nauke Univerziteta Illinois, SAD (https://aces.illinois.edu). Sastanak 2.7.2021. godine je organiziran od strane prof. dr. Muhameda Smajlovića – dekana uz pratnju prodekana za međunaordne odnose i drugog ključnog osoblja Fakulteta. Gospođa Palaska je sa velikom spremnosti prezentirala programe i mogućnosti uspostavljanja bilateralne saradnje dvije institucije, kroz fondove kojima njen Koledž raspolaže, ali i uz podršku drugih izvora predstavljenih institucijama Američke vlade s kojima imaju vrlo pozitivna iskustva, a putem kojih su ranije u više navrata organizirane stručne i edukativne posjete osoblja fakulteta u Sarajevu različitim visokoškolskim i drugim relevantnim ustanovama u SAD. Prvi koraci saradnje odnosili bi se na umrežavanje nastavnika i istraživača sa korespodentnim područjem rada, uključujući i uzvratne radne posjete te mobilnosti s ciljem zajedničkih istraživačkih i nastavnih aktivnosti. Kroz sastanak i obilazak Fakulteta gospođa Palaska je upoznata sa konkretnim mogućnostima i planovima za unapređenje Fakulteta, kao i izazovima ka njihovom ostvarivanju. Sastanak je zaključen konkretiziranjem koraka za naredni period ka provođenju mogućnosti i ideja u konkretne projekte.

Suzane

Kategorija: Vijesti