M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-21525-1/21 od 8.6.2021. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija i integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2021./2022. godini broj: 02-04-22595-15/21 od 27.5.2021. godine, Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e


KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021./2022. GODINI

Univerzitet u Sarajevu raspisuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija, integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija u studijskoj 2021./2022. godini, koji se organiziraju na fakultetima/akademijama/centrima/institutima Univerziteta u Sarajevu. Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom Konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Prijava i upis kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upis.unsa.ba .

 


PRIJAVNI ROKOVI ZA STRUČNI STUDIJ, PRVI CIKLUS STUDIJA I INTEGRISANI STUDIJ


PRVI PRIJAVNI ROK:

 

od 14. 06. do 25 .06. 2021. godine za fakultete/akademije gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita

od 14. 06. do 02. 07. 2021. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita


Na fakultetima/akademijama gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu: od 28. 06. do 02. 07. 2021. godine.

Preliminarna rang lista kandidata sa prvog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 05. 07. 2021. godine.DRUGI PRIJAVNI ROK:

 

od 30.08 do 10. 09. 2021. godine za fakultete/akademije gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita

od 30. 08. do 17. 09. 2021. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

 

Na fakultetima/akademijama gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu: od 13. 09. do 17. 09. 2021. godine

Preliminarna rang lista kandidata sa drugog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 20. 09. 2021. godine.UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I SPECIJALISTIČKI STUDIJ BIT ĆE OMOGUĆEN U JEDNOM PRIJAVNOM ROKU

 

od 30.08. do 27. 09. 2021. godine za fakultete/akademije/centre/institute gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita

od 30.08 do 01. 10. 2021. godine za fakultete/akademije/centre/institute gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

 

Na fakultetima/akademijama/centrima/institutima gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu: od 27. 09. - 01. 10. 2021. godine

Preliminarna rang lista kandidata koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije/centre/institute Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 04.10. 2021. godine.

 

- DETALJNIJE INFORMACIJE U PRILOGU

 

- PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022. GODINI U PRILOGU

 

 

Kategorija: Vijesti