M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Vizija Veterinarskog fakulteta Sarajevo

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu ima međunarodno i evropski prepoznatljivu reputaciju i regionalni je lider u veterinarsko medicinskoj edukaciji, promovisanju zdravlja, proizvodnje i dobrobiti životinja, biomedicinskim istraživanjima i javnom zdravstvu. Kao visokoškolska ustanova koja nastavne aktivnosti bazira na stalnom razvoju svojih naučnih kapaciteta i opredjeljenjem ka internacionalizaciji, aktivni smo sudionici u unaprijeđenju zdravlja i dobrobiti ljudi i životinja, kao i razvoja BiH ekonomije.

Misija

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu baštini tradiciju uspješnog rada i razvoja dugu 62 godine. Od osnivanja, naša misija usmjerena je na osiguranje visokog standarda izvrsnosti u domenu obrazovanja u veterinarskoj medicini i biomedicini, istraživanjima u oblasti biomedicinskih znanosti i ostvarenju prvorazrednih standarda u liječenju, dobrobiti i zdravstvenoj zaštiti životinja, animalnoj proizvodnji i sigurnosti hrane.

Našu misiju ostvarujemo kroz sljedeće grupe aktivnosti:

I. Nastava i kontinuirana edukacija Fakultet osigurava, stalno unaprijeđuje i provodi sveobuhvatne dodiplomske i poslijediplomske studije koji omogućavaju izgradnju prvorazrednih kadrova za potrebe veterinarstva, stočarstva i ekonomije.

a) U domenu dodiplomskih studija Fakultet i studenti će aktivno sarađivati sa ciljem izgrađivanja snažne zajednice, koja će:

• obrazovati studente u visoko kvalitetne doktore veterinarske medicine odgovorne potrebama BiH, okruženja i EU,

• omogućiti studentima ispoljavanje njihovih osobitosti i kritičkog mišljenja,

• pripremiti studente za cjeloživotno učenje,

• upoznati studente sa novim tehnologijama i sistemima i,

• omogućiti integraciju temeljnih znanosti s kliničkim i parakliničkim disciplinama

b) U domenu poslijediplomskih studija Fakultet će osigurati izvjestan broj specifičnih poslijediplomskih programa, usklađen s ineteresima studenata i potrebama specifične društvene zajednice.

II. Nauka, znanje i transfer tehnologija

Fakultet će tokom obrazovnog procesa osigurati sisteme pomoću kojih će studentima biti omogućeno razumijevanje znanstvenih metoda i njihove primjene u kliničkoj praksi i u znanstvenim istraživanjima. Fakultet je obavezan provoditi dobro planirana biomedicinska istraživanja usmjerena ka unapređenju zdravlja i dobrobiti životinja, sigurnosti hrane, zaštiti okoline i proizvodnje.

III. Fakultetske klinike i dijagnostičke laboratorije

Katedre fakulteta vezane s kliničkim disciplinama, i dijagnostičke laboratorije su integralni dio akademske cjeline, i pružaju najvišu razinu prevencije i liječenja životinja, osiguravaju visoko standardiziranu i međunarodno usporedivu laboratorijsku dijagnostiku bolesti životinja i sigurnosti hrane.

IV. Internacionalizacija, mobilnost i saradnja

Uvažavajući činjenicu da je Veterinarski fakultet Sarajevo jedini Veterinarski fakultet u Bosni i Hercegovini, naš fokus na internacionalizaciji edukacije, nauke i mobilnosti studenata i nastavnika je stalno opredjeljenje i kontinuiran cilj. Saradnja unutar BiH, međunarodna saradnja, inter i transdisciplinarni pristupi i stručno, društveneno i ekonomsko umrežavanje su od naročitog interesa za Veterinarski fakultet Sarajevo.

V. Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta

Eksterna evaluacija visokoškolskih ustanova i studijskih programa uvedena je u Evropski prostor visokog obrazovanja slijedom Bolonjskih reformi i daljeg razvoja tog koncepta. Berlinskim komunikeom iz 2005. godine zaključeno je da su sve države obavile pripreme za sistem osiguranja kvaliteta koji je baziran na dogovorenim kriterijima uz visok stepen saradnje i povezivanja. Usvojeni su standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta (ESG) u Evropskom prostoru visokog obrazovanja kako ih je predložila Evropska mreža agencija za osiguranje kvaliteta (ENQA), a slijedom Okvirnog zakona o visokom obrazovanju i akata Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH obavezujuće su i za VŠU u BiH. Nadalje, fakultet kao članica Evropske asocijacije Veterinarskih fakulteta (EAEVE) želi provesti eksternu evaluaciju i akreditaciju.

U Bosni i Hercegovini, zakonske pretpostavke za implementaciju Bolonjskih reformi su stvorene tek nakon usvajanja Okvirnog zakona o visokom obrazovanju (2007), a nacionalna Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta je uspostavljena krajem 2008. godine. Kriteriji za institucionalnu akreditaciju su usvojeni, a prema važećem zakonu nosioc institucionalne akreditacije je Univerzitet u Sarajevu, koji je dužan raditi samoevaluacijski izvještaj i podnijeti zahtjev za institucionalnu akreditaciju prema nadležnom ministarstvu. Ovaj koncept je dosta složen obzirom da postojeća zakonska i podzakonska rješenja tretiraju akreditaciju integrisane VŠU.

VI. Osoblje i organizacija

Veterinarski fakultet Sarajevo, kao članica Univerziteta u Sarajevu, će u ostvarenju svoje Vizije tretirati svoje uposlenike sa poštovanjem, podržavati pojedinačne talente i očekivati vrhunske rezultate osoblja. U skladu sa promovisanim opštim vrijednostima univerzitetskih zaposlenika – kompetentnost, posvećenost i odgovornost – nastojimo motivirati osoblje i podržati stalne inovacije i poboljšanja.

Organizacija fakulteta kroz organizacione jedinice i njihove sastavnice katedre obezbjeđuje dobru komunikaciju, racionalnu i optimalnu upotrebu resursa, provođenje strateških i operativnih planova na efektivan i efikasan način kako bi se dosegli ključni ciljevi izloženi u "Misiji" fakultet će:

• imati sve aktivnosti usmjerene na studente,

• integrirati će edukacijske ciljeve u obrazovni proces,

• upotrebljavati će savremene tehnologije,

• kombinirati će različite metodologije podučavanja koje će podsticati kreativnost studenata,

• nastava će biti zasnovana na znanstvenim spoznajama i dokazima,

• promovisati i razvijati nove naučne metode i tehnologije, i

• fokuse aktivnosti ravnomjerno usmjeravati na nacionalnoj i internacionalnoj areni