M 365 icon-email    E-nastava DDS / PDS     eUNSA     Student guide     Promo video     

COVID19

testiranje covid19

Ideja za osnivanje Fakulteta nastala je daleke 1946. godine, a slijedeće godine uslijedile su i prve organizacijske pripreme te je formirana posebna komisija sastavljena od eminentnih veterinarskih stručnjaka. U komisiji su bili dr. Edhem Čamo, dr. Ekrem Maglajlić, dr. Vaso Butozan, dr. Muhamed Dusinović i dr. Alija Talić sa zadatkom da pokrenu inicijativu za osnivanje Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Na temelju pripremljenog elaborata i prijedloga, Vlada Bosne i Hercegovine 4. augusta 1949. godine donijela je Uredbu o osnivanju Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Početkom 1950. godine imenovana je Komisija matičara u sastavu: prof. dr. Vaso Butozan, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Nikola Zdanevski, prof. dr. Vladimir Drecun, doc. dr.Ekrem Maglajlić, svi sa Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, te prof. dr. Aleksandar Sobovljev s Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Iste godine, 16. oktobra, obilježen je početak rada Fakulteta. Veliku pomoć za osiguranje nastavnog kadra dao je Veterinarski fakultet iz Zagreba. Prvi izabrani nastavnici bili su: dr. Edhem Čamo, dr. Milan Bevandić, dr. Josip Kralj, dr. Ernest Walter, dr. Ekrem Maglajlić, dr. Vaso Butozan, dr. Vladeta Jovanović, dr. Božidar Malčić, dr. Salih Džinić, dr. Zvonimir Smrček, dr. Želimir Mađarek, dr. Jakov Rukavina, dr. Milutin Gligić i dr. Eduard Gavez.

 

Za prvog dekana izabran je dr. Edhem Čamo, a za prvog prodekana dr. Milan Bevandić.

 

stara zgrada 1950Veterinarski fakultet u Sarajevu u prvih pet godina rada osnovao je slijedeće zavode, kabinete i klinike:
1. Zavod za anatomiju, osnovan 16. X 1950. godine, šef dr. Milan Bevandić;
2. Zavod za biologiju, osnovan 1. X 1950. godine, šef dr. Milutin Gligić;
3. Zavod za fiziologiju i biohemiju, osnovan 1. X 1950. godine, šef dr. Željko Mađerek; (Kabinet za hemiju, osnovan 16. X 1950. godine, šef dipl. ing. Omer Hasanagić);
4. Zavod za histologiju i embriologiju, osnovan 16. X 1950. godine, šef dr. Vladeta Jovanović;
5. Zavod za mikrobiologiju, osnovan 1951. godine, šef dr. Josip Ježić;
6. Zavod za parazitologiju i invazione bolesti, osnovan 15.III 1952. godine, šef dr. Jakov Rukavina;
7. Zavod za patomorfologiju, osnovan 11. XI 1952. godine, šef dr. Eduard Gavez;
8. Zavod za patološku fiziologiju, osnovan 1. I 1952. godine, šef dr. Safet Begović;
9. Zavod za farmakologiju, osnovan 1. V 1950. godine, šef dr. Salih Džinić;
10. Zavod za rentgenologiju i fizikalnu terapiju, osnovan 1953. godine, šef dr. Josip Kralj;
11. Zavod za zoohigijenu, osnovan 1951. godine, šef dr. Edhem Čamo,
12. Zavod za ishranu domaćih životinja, osnovan 1952. godine, šef dr. Ivan Smalcelj;
13. Kabinet za botaniku, osnovan 1952. godine, šef dr. Dane Batinica;
14. Kabinet za enciklopediju poljoprivrede, osnovan 1952. godine, šef dr. Ivan Smalcelj;
15. Zavod za internu propedeutiku, osnovan 1951. godine, šef dr. Ekrem Maglajlić;
16. Zavod za stočarstvo, osnovan 1953. godine, šef dr. Dragan Ilančić;
17. Zavod za fiziologiju i patologiju razmnažanja, osnovan 4. I 1954. godine, šef dr.MiroslavVaradin;
18. Hirurška klinika s oftalmologijom, osnovana 1.X 1952. godine, šef dr. Ernest Walter;
19. Medicinska klinika, osnovana 1. X 1952. godine, šef dr. Ladislav Ožegović;
20. Klinika za unutrašnje bolesti preživača, svinja, peradi i kunića, osnovana 29. IV 1953. godine, šef dr. Zvonimir Smrček;
21. Porodiljska klinika, osnovana 1. XI 1952. godine, šef dr. Vladimir Penavin;
22. Zavod za higijenu i tehnologiju živežnih namir nica anima1nog porijekla, osnovan 1954. godine, šef dr. Avdo Hadžibeganović;
23. Kabinet za sudsko i upravno veterinarstvo, osnovan 1954. godine, šef dr. Alija Talić;
24. Kabinet za historiju veterinarstva, osnovan 1950. godine, šef Hašim Šerić;
25. Klinička apoteka Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, osnovana je 1951. godine. Za šefa apoteke postavljena je mr. Mila Bevandić.

 

stare klinikeOstali zavodi i klinike osnovani su poslije 1955. godine. U prvim godinama rada Fakultet je bio smješten na dvije lokacije u gradu: u adaptiranim prostorima bivše Vojne veterinarske bolnice na Dolac-Malti i zgradi bivšeg Ministarstva saobraćaja u ulici Đure Đakovića (danas Alipašina ulica). Danas se Fakultet nalazi u zgradi koja je useljena 10. decembra 1974. godine u ulici Zmaja od Bosne br. 90.

 

Izgradnjom nove zgrade današnjeg Fakulteta, stvoreni su dobri uvjeti za odvijanje nastavnog i naučnoistraživačkog rada i danas je Veterinarski fakultet respektabilna institucija Univerziteta u Sarajevu. Velike zasluge za izgradnju Fakulteta imaju: prof. dr. Alija Talić, prof. dr. Ibrahim Arnautović i prof. dr. Ladislav Ožegović kao i ostali nastavnici i saradnici te predstavnici određenih društveno-političkih struktura tog vremena.

 

Od svog osnivanja, u nastavno-naučnoj djelatnosti, Fakultet je svoju aktivnost prilagođavao potrebama razvoja veterinarske struke i nauke uspostavljajući saradnju s evropskim i drugim fakultetima putem razmjene stručnjaka, časopisa i naučnih radova.

 

kamen temeljacDanas Fakultet baštini i poslove nekadašnjeg Državnog veterinarskog zavoda NRBIH koji je osnovan 1949. godine. Zavod se 1960. godine integrirao s Fakultetom i formiran je Naučnoistraživački institut Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, koji prerasta u RO Veterinarski univerzitetski centar s četiri OOUR-a (Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Mostar). Danas je taj Institut organizaciona jedinica Fakulteta, a Zavodi u Tuzli, Mostaru i Banjoj Luci su postali samostalni. U novostvorenim uvjetima zajedničkog rada nastavnici i saradnici su objavili preko 6.500 naučnih i stručnih radova i ostvarili brojne naučne projekte i kontakte s naučnim, nastavnim i stručnim veterinarskim institucijama u svijetu. Veterinarski fakultet odigrao je i značajnu ulogu u osnivanju i radu Univerziteta u Sarajevu.

 

Ne treba se zaboraviti da je prvi rektor Univerziteta u Sarajevu, predsjednik Naučnog društva i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANU BiH) bio akademik Vaso Butozan, a prvi akademici profesori našeg fakulteta: dr. Edhem Čamo i dr. Josip Ježić. Veći broj naših profesora u proteklom periodu birani su za rektore, prorektore i predsjednike Savjeta Univerziteta (prof. dr. Edhem Čamo, prof. dr. Milan Bevandić, prof. dr. Vojislav Magazinović, prof. dr. Ibrahim Arnautović, prof. dr. Faruk Čaklovica, prof. dr. Ljerka Babić), a dva studenta s našeg Fakulteta obavljalo je i funkcije studenata-prorektora (Mustafa Musić i Aida Semić).

 

Pored gore navedenih, značajan broj naših profesora su izabrani akademici: dr. Miroslav Varadin, dr. Jakov Rukavina, dr. Miralem Džinić, dr. Abdulah Hadžibeganović, dr. Ladislav Ožegović i dr. Muhidin Hamamdžić.

 

Fakultet u periodu rata (1992-1995) >>>

 Fakultet danas >>>